Dowody na to, że ludzkie miocyty sercowe dzielą się po zawale mięśnia sercowego ad 5

(Panele A i B, × 1200, Panel C, × 2000). Rycina 5. Ryc. 5. Cytokineza miocytów w sercach z zawałem serca (× 1500). Cytokinę pokazano w panelach A i B przez połączenie znakowania jąder jodkiem propidyny (zielona fluorescencja) i barwienie cytoplazmy miocytów przez przeciwciało przeciwko sarcomerycznej .-aktynie (czerwona fluorescencja). Podzielone jądra odbijają się wzajemnie w nowo utworzonych miocytach.
Chociaż ekspresja Ki-67 w miocytach po zawale sama w sobie kwestionuje założenie, że serce jest organem postmitotycznym, 4,6,20 znaleźliśmy dalsze dowody na podział miocytów. Podczas mitozy mikrotubule tworzą wrzeciono mitotyczne, pozwalając na ciągnięcie każdej chromatydki w kierunku bieguna wrzeciona przez mikrotubule kinetochoru. Proces ten zachodzi w anafazie i trwa tylko kilka minut. Układ mikrotubul w mitotycznym wrzecionie dzielących miocyty wykryto w badaniu mikroskopowym (ryc. 2). Ponadto, nagromadzenie aktyny i jej złożenie w pierścieniu skurczowym zidentyfikowano przy użyciu sarkomerycznego przeciwciała .-aktynowego (Figura 3). Podział miocytów był w trakcie zakończenia, a aktynę skondensowano w wąskim obszarze, wyznaczając rowek między dwiema tworzącymi się komórkami potomnymi. Uzyskano również obrazy podziału mitotycznego jądra atomowego (ryc. 4) i cytokinezy (ryc. 5), wzmacniając pogląd, że znakowanie Ki-67 w jądrach reprezentuje namnażanie miocytów.
Ryc. 6. Ryc. 6. Wpływ zawału na średnią (. SD) liczbę mitotycznych miocytów. Gwiazdki wskazują P <0,001 dla porównania serc z zawałami i serc kontrolnych; sztylet wskazuje P <0,001 dla porównania odległego miokardium i strefy granicznej w sercach z zawałem.
Jako bezpośrednie ilościowe oszacowanie zakresu naprawy mięśnia sercowego, obliczyliśmy indeks mitotyczny miocytów. Barwienie przeciwciałem przeciwko sarcomerycznej .-aktynie jest specyficzne dla I pasm komórek mięśnia sercowego i szkieletowego i nie wpływa na inne izoformy aktyny.22 Dlatego rozróżnienie między jądrami miocytów i nie-mukocytów jest niezwykle proste: komórki śródmiąższowe nie są wybarwione przez .-sarkomerię. aktyny, i tylko ich jądra można zobaczyć na barwieniu jodkiem propidyny (Figura 2D, Figura 4A, Figura 4B, Figura 4C i Figura 5B). To samo podejście zastosowano do oznaczania Ki-67 (Figura 1B i Figura 1D). Wskaźniki mitotyczne miocytów przedstawiono na rycinie 6. W porównaniu z prawidłowymi sercami, serca z zawałem serca mają 70 razy więcej miocytów poddawanych mitozie w strefie granicznej i 24 razy więcej w odległym mięśniu sercowym (p <0,001 dla obu porównań). Fakt, że wartość ta była 2,9 razy wyższa w strefie granicznej, jak w odległym mięśniu sercowym (P <0,001), jest zgodny z wyższym poziomem ekspresji Ki-67 w strefie granicznej.
Dyskusja
Nasze wyniki wskazują, że dorosłe serce ma subpopulację miocytów, które nie są ostatecznie zróżnicowane; te miocyty ewidentnie weszły ponownie w cykl komórkowy i uległy podziałowi mitotycznemu w jądrze wczesnym po zawale. Liczba kolkowatych miocytów była znacznie większa w strefie graniczącej z zawałem niż w odległym mięśniu sercowym. U zwierząt laboratoryjnych schorzenia naśladujące chorobę wieńcową charakteryzują się replikacją DNA i podziałem miocytów.3,23 Odpowiedzi te osiągają szczyt od 7 do 14 dni po restrykcjach tętnic wieńcowych i zmniejszają się z czasem.23 Podobne zjawisko może wystąpić u ludzi, co sugeruje, że przedłużona niewydolność serca może stopniowo wpływać na aktywność mitotyczną miocytów
[przypisy: iperyt azotowy, promazyna, zespół amnestyczny korsakowa ]
[podobne: ortodonta kościerzyna, aparat ortodontyczny przed i po, olx radzyń podlaski ]