Próba beta-blokera Bucindolol u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca ad 5

W przypadku pacjentów, którzy otrzymywali leczenie w czasie przerwania badania, średnia dawka wynosiła 76 mg dwa razy na dobę u pacjentów w grupie otrzymującej bucindolol i 79 mg dwa razy na dobę u pacjentów w grupie placebo. Podczas badania 25% pacjentów w grupie placebo i 23% osób w grupie otrzymującej bucindolol trwale odstawiło badany lek (P = 0,16); częstość stosowania otwartych beta-blokerów różniła się pomiędzy grupami (10 procent w grupie placebo, w porównaniu z 6 procentami w grupie bucindololu, P <0,001) i była wyższa niż przewidywano. Przeżycie
Tabela 2. Tabela 2. Pierwotne i wtórne punkty końcowe. Rysunek 1. Rysunek 1. Przetrwanie według grupy leczenia. W sumie było 860 zgonów, 449 w grupie placebo i 411 w grupie bucindololu (statystyka logarytmiczna = 1,63, nieskorygowana P = 0,10).
Ogółem 449 pacjentów w grupie placebo (33 procent) zmarło, podobnie jak 411 w grupie bucindololu (30 procent, współczynnik ryzyka, 0,90, przedział ufności 95 procent, 0,78 do 1,02, nieskorygowany P = 0,10, skorygowany P = 0,13) (Tabela 2 i Rysunek 1) – nieistotny trend. Spowodowało to roczną śmiertelność o 17 procent w grupie placebo w porównaniu z 15 procentami w grupie bucindololu.
Dodatkowe punkty końcowe
Częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych była istotnie niższa w przypadku bucindololu (P = 0,04), a wskaźniki śmiertelności z powodu awarii pompy i nagłej śmierci były nieco niższe; wyniki te są zgodne z ogólnym wpływem na zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych (tabela 2). Bucindolol istotnie zmniejszył odsetek pacjentów, którzy musieli być hospitalizowani z powodu chorób związanych z niewydolnością serca, określonych przez każdego lokalnego badacza (współczynnik ryzyka, 0,78, przedział ufności 95%, 0,69 do 0,88, P <0,001) i nieistotne różnicę na korzyść bucindololu w stosunku do pacjentów hospitalizowanych z dowolnego powodu (współczynnik ryzyka, 0,92, przedział ufności 95%, 0,84 do 1,01, P = 0,08). Bucindolol zmniejszył średnią liczbę hospitalizacji i średnią liczbę dni hospitalizacji na pacjenta. Łączny punkt końcowy zgonu lub przeszczepienia serca podczas badania wystąpił u 32 procent pacjentów w grupie leczonej bucindololem i 35 procent w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,87, przedział ufności 95 procent, 0,77 do 0,99, p = 0,04 ). Frakcja wyrzutowa lewej komory wykazała większą poprawę w przypadku leczenia bucindololem niż w grupie placebo po 3 miesiącach (5,5 . 7,8 jednostek frakcji wyrzutowej, w porównaniu z 2,1 . 6,9 w grupie placebo; P <0,001) i po 12 miesiącach (7,3 . 10,0 jednostki frakcji, w porównaniu z 3,3 . 8,7 w grupie placebo, P <0,001).
Inne analizy
W terapii bucindolol częstość akcji serca uległa znacznemu obniżeniu po 3 miesiącach (spadek od linii podstawowej, 9,4 . 13,0 uderzeń na minutę, w porównaniu z 1,3 . 12,9 w grupie placebo, p <0,001) i po 12 miesiącach (spadek 8,6 . 13,9 uderzeń na minutę, wobec spadku o 2,1 . 13,4 w grupie placebo, P <0,001), a poziomy norepinefryny w osoczu zmniejszyły się po 3 miesiącach (spadek od linii podstawowej, 72 . 345 pg na mililitr wzrost o 27 . 300 w grupie placebo: p <0,001) i po 12 miesiącach (spadek o 22 . 300 pg na mililitr, w porównaniu ze wzrostem o 45 . 309 w grupie placebo, p <0,001).
Analiza podgrup
Rysunek 2
[podobne: ortodonta gliwice, zatrucie atropiną, bromizm ]
[podobne: ebola kraków, stulejka kraków, miocyt ]