Próba beta-blokera Bucindolol u pacjentów z zaawansowaną przewlekłą niewydolnością serca cd

Randomizacja była stratyfikowana w każdym miejscu klinicznym zgodnie z podstawową przyczyną niewydolności serca (obecność lub brak choroby wieńcowej), frakcja wyrzutowa lewej komory (większa niż 20 procent w porównaniu z 20 procent lub mniej), płeć i rasa (czarny kontra nieczysty) i był zrównoważony dla każdego z tych czynników za pomocą adaptacyjnego schematu alokacji z tendencyjnym projektem monety Leczenie i follow-up
W dniu randomizacji pacjenci otrzymali początkową doustną dawkę 3 mg badanego leku (bucindolol lub placebo), która była powtarzana dwa razy dziennie przez jeden tydzień. Następnie dawki były zwiększane (w miarę tolerancji) raz w tygodniu do 6,25 mg, 12,5 mg, 25 mg, 50 mg, a (dla pacjentów ważących 75 kg lub więcej) 100 mg doustnie dwa razy na dobę. Wzrosty te były spowolnione lub zatrzymane, a dawki leków moczopędnych i jednocześnie stosowanych leków dostosowywały się według uznania badacza na podstawie reakcji pacjenta. Pacjenci mieli wizyty kontrolne po 3, 6 i 12 miesiącach po randomizacji, a następnie regularnie co 6 miesięcy, w następstwie zaplanowanego średniego okresu obserwacji wynoszącego 3 lata. Bramowana radionuklidowa ventrykulograficzna ocena frakcji wyrzutowej lewej komory, pomiar stężenia norepinefryny w osoczu, laboratoryjne badania krwi, radiografia klatki piersiowej i elektrokardiografia zostały powtórzone 3 i 12 miesięcy po randomizacji.
Punkty końcowe
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była śmierć z dowolnej przyczyny. Wtórne punkty końcowe obejmowały zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych (zdefiniowanych jako śmierć spowodowana uszkodzeniem pompy lub zdarzeniem niedokrwiennym lub nagłą śmiercią); hospitalizacja z jakiegokolwiek powodu; hospitalizacja z powodu niewydolności serca; połączenie śmierci lub przeszczepienia serca; frakcja wyrzutowa lewej komory po 3 i 12 miesiącach; zawał mięśnia sercowego; jakość życia; oraz wszelkie zmiany w potrzebie jednoczesnego leczenia. Przyczyna śmierci została rozstrzygnięta przez centralną komisję ds. Punktów końcowych, której członkowie byli zaślepieni przydziałami do grupy terapeutycznej. Wyniki dotyczące jakości życia, zawału mięśnia sercowego i zmian w potrzebie jednoczesnego leczenia nie są tutaj zgłaszane.
Analiza statystyczna
Oszacowaliśmy, że do badania potrzebna będzie próbka 2800 pacjentów, aby wykryć 25-procentową redukcję rocznej śmiertelności (z około 15%) przy zastosowaniu terapii bucindololem o statystycznej sile 85% przy użyciu testu log-rank i poziom istotności 5 procent.14,15 Projekt badania wymagał okresu 3 lat, minimalnego okresu obserwacji 18 miesięcy i maksymalnego okresu obserwacji wynoszącego 4,5 roku. Badanie było monitorowane przez niezależną radę monitorującą dane i bezpieczeństwo. Grupa sekwencyjna metoda Lan i DeMets, 16-18 z funkcją liniowego wydawania alfa, 16 została wykorzystana do monitorowania tymczasowych analiz danych. Po piątej tymczasowej analizie, tablica nadzoru danych i bezpieczeństwa zmieniła regułę zatrzymania na nominalny poziom 0,05, a ta zasada była stosowana podczas szóstej i siódmej analizy okresowej.
Zmienne ciągłe przedstawiono jako średnie . odchylenie standardowe, a podane wartości P dla porównań między grupami leczenia za pomocą testu t lub testu rang Wilcoxona, o ile nie podano inaczej.
[podobne: hiperostoza czołowa objawy, iperyt azotowy, opilstwo ]
[przypisy: promazyna, lek przeciwmalaryczny, suchoty objawy ]