Mutacje keratyny 8 u pacjentów z kryptogenną chorobą wątroby ad 5

W nieredukujących warunkach ok. 100-kd usieciowaną postać keratyny 8 (przybliżona waga monomerów keratyny 8, 53 kd) stwierdzono u pacjentów z mutacją G61C, ale nie u tych z prawidłowymi próbkami wątroby lub innymi pacjentami z marskością wątroby (dane nie pokazany). Ta usieciowana postać zniknęła w warunkach redukujących. Intensywne pasmo przeciwciała (> 200 kD) w warunkach nieredukujących zniknęło w warunkach redukujących, zgodnie z oczekiwaniami, z powodu wytworzenia lekkich i ciężkich łańcuchów przeciwciała. Gwiazdki oznaczają zdegradowaną keratynę 8 i ciężki łańcuch przeciwciała. Jak pokazano w Tablicy D, immunoprecypitaty keratyny 8 i keratyny 18 otrzymano z normalnych próbek wątroby lub próbek z mutacją Y53H. Osady poddano analizie w kierunku poziomym za pomocą ogniskowania izoelektrycznego, a następnie za pomocą elektroforezy w żelu poliakryloamidowym w kierunku pionowym. Oddzielone próbki poddano immunoblottingu z przeciwciałem przeciw keratynie 8 M20. Przedstawiono histogramy izoform dla normalnej keratyny 8 (Normal i Normal 2) i dla keratyny 8 z mutacją Y53H (Mutant i Mutant 2). Izoformy normalne 2 i zmutowane 2 reprezentują fosforylowane gatunki keratyny 8. Izoformy normalnego 2 na histogramach keratyny Y53H 8 i mieszaniny Y53H i normalnej keratyny 8 są bardziej intensywne niż histogramy dla zdrowej wątroby, ponieważ keratyna 8 ulega hiperfosforylacji w wyniku uszkodzenia wątroby (niezależnie od obecności lub nieobecności mutacji G61C i Y53H [dane nie pokazane]). Zbadaliśmy DNA wyekstrahowane z próbek eksplantowanych wątrób lub krwi obwodowej na obecność mutacji w genie keratyny 8 lub keratyny 18. Początkowo analizowano DNA z dwóch grup pacjentów – 55 z kryptogenną chorobą wątroby i 98 z nie kryptogenną przewlekłą lub ostrą chorobą wątroby (Tabela 1). Izolowane genomowe DNA zostało użyte jako matryca do wzmocnienia regionów eksonowych (schemat dostępny jest jako Dodatek Dodatek 2 wraz z pełnym tekstem tego artykułu na http://www.nejm.org). Późniejsza analiza powielonych regionów ujawniła obecność heterozygotycznej mutacji u trzech pacjentów, składającej się ze zmiany nukleotydów (G do T w kodonie 62), powodującej zastąpienie glicyny cysteiną w pozycji aminokwasowej 61 (G61C). Kolejna heterozygotyczna mutacja została znaleziona w DNA dwóch innych pacjentów (zmiana nukleotydu z T na C w kodonie 54), powodując zastąpienie tyrozyny histydyną w pozycji 53 (Y53H) (Figura 1A). Mutacja G61C przewidziała nowe miejsce restrykcyjne dla enzymu EcoT22I, a Y53H przewidział nowe miejsce restrykcyjne dla Ncol, przewidywania, które zostały potwierdzone w dodatkowych doświadczeniach (dane nie pokazane). Żaden z 86 pacjentów kontrolnych bez choroby wątroby nie miał mutacji, zgodnie z tą analizą (dane nie pokazane). Mutacje w genie keratyny 8 stwierdzono u 3 z 34 białych pacjentów iu 5 z 55 pacjentów z kryptogenną marskością wątroby, znacznie częściej niż w innych grupach pacjentów, którzy nie mieli wykrywalnych mutacji (Tabela 1).
Nie było istotnego związku między płcią a obecnością mutacji w genie keratyny 8 i nie było żadnych specyficznych cech histologicznych związanych z tymi mutacjami w eksplantowanych próbkach wątroby (lub dostępnych w próbkach z biopsji wątroby po przeszczepie, które były dostępne), które je zawierały
[więcej w: metamina, hiperostoza czołowa, iperyt azotowy ]
[przypisy: nowofundland olx, urojenia ksobne, ksobne ]