Nonwirusowy transfer genu VIII kodującego czynnik krzepnięcia genu u pacjentów z ciężką hemofilią ad

Wyniki te doprowadziły nas do badania bezpieczeństwa systemu transkaryotycznego implantacji u pacjentów z ciężką hemofilią A. Metody
Pacjenci
Badanie zostało zaprojektowane jako jednoinstancyjne, otwarte badanie fazy 1, w którym autologiczne fibroblasty wytwarzające ludzki czynnik VIII były podawane pacjentom z ciężką hemofilią A. Pacjenci byli uprawnieni do włączenia do badania, jeśli mieli hemofilię A z poziom aktywności czynnika VIII poniżej 2,0% normy; miały co najmniej 15 lat; otrzymywał co najmniej 50 dni leczenia czynnikiem VIII przed rozpoczęciem badania; miał sześć lub więcej epizodów krwawienia rocznie; miał normalny klirens czynnika VIII; miał poziom hemoglobiny powyżej 12 g na decylitr (7,4 mmol na litr); i miał liczbę płytek powyżej 100 000 na milimetr sześcienny. Wykluczono pacjentów z dowolną z następujących cech: obecność inhibitora czynnika VIII, jak określono za pomocą testu inhibitora Bethesda (który wykrywa przeciwciała neutralizujące aktywność czynnika VIII) w momencie rejestracji; historia indukowalnego inhibitora czynnika VIII; przewidywany wymóg profilaktyki stałej dawki z infuzjami czynnika VIII podczas badania; historia oportunistycznej infekcji lub raka związanego z zespołem nabytego niedoboru odporności; zastosowanie terapii eksperymentalnej w leczeniu hemofilii w ciągu 30 dni przed włączeniem do badania; lub kliniczne objawy zrostów w jamie brzusznej lub nadciśnienia wrotnego (które zwiększałyby ryzyko związane z procedurą laparoskopową).
Protokół kliniczny i dokument świadomej zgody zostały zatwierdzone przez Centrum Badań Biologicznych i Badań Żywności i Leków oraz przez Biuro Biotechnologii Działu Narodowego Instytutu Zdrowia. Lokalna ocena i zatwierdzenie zostały uzyskane z komisji ds. Przeglądu instytucjonalnego Beth Israel Deaconess Medical Center, Komitetu ds. Bezpieczeństwa Biologicznego Uniwersytetu Harvarda oraz Komitetu Doradczego ds. Terapii Ludzkiej Harvard University. Zezwolono na leczenie do 12 pacjentów i monitorowanie ich przez okres do dwóch lat. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Ryc. 1. Ryc. 1. Kroki w procedurze przenoszenia genu ludzkiego czynnika VIII. Fibroblasty z próbki pobranej z biopsji transfekowano plazmidem zawierającym gen kodujący ludzki czynnik VIII, z którego usunięto domenę B.
Rycina pokazuje etapy zaangażowane w badanie. Najpierw przeprowadzono ocenę kliniczną, w której uzyskano pełną historię choroby i przeprowadzono badanie fizykalne, badania krwi i moczu, elektrokardiografię i radiografię klatki piersiowej. Pacjenci otrzymywali formularze dzienniczków do użytku domowego w celu zarejestrowania i opisania wszystkich epizodów krwawienia i wszystkich infuzji czynnika VIII podczas badania. Data, czas i miejsce krwawienia odnotowano dla każdego epizodu, podobnie jak liczba jednostek czynnika VIII podawanych podczas każdej infuzji. Przyczynę wlewu czynnika VIII przypisano do jednej z następujących kategorii: samoistne krwawienie, krwawienie z powodu urazu, profilaktyka i inne powody (w tym stosowanie do biopsji skóry, laparoskopii i innych procedur).
Biopsja skóry
Pełnej grubości, eliptyczna próbka z biopsji skóry (1,6 na 0,4 cm) została uzyskana z przyśrodkowej powierzchni ramienia po tym, jak pacjent otrzymał znieczulenie miejscowe
[hasła pokrewne: ksobne, iperyt azotowy, ortodoncja gliwice ]
[podobne: olejek rycynowy na rzęsy opinie, hiperostoza czołowa, hiperostoza ]