Wpływ karwedilolu na przeżycie w ciężkim przewlekłym niewydolności serca cd

W okresie zwiększania dawki u pacjentów zalecano zgłaszanie działań niepożądanych lub przyrostu masy ciała; dawkę innych leków można zmodyfikować, a szybkość miareczkowania w górę dawki badanego leku może być zmniejszona, jeżeli takie korekty były uzasadnione klinicznie. Pacjentów oceniano następnie co dwa miesiące do końca badania. Podczas tego okresu leczenia, karwedylol lub placebo można było czasowo odstawić lub zmniejszyć dawkę, ale badacze zachęcani byli do przywrócenia leczenia częściowymi lub pełnymi dawkami w późniejszym czasie. Dawki wszystkich współdziałających leków można dostosować według uznania badacza. Jeśli stan pacjenta pogorszył się podczas badania, badacz mógł zastosować dowolne interwencje, które były klinicznie wskazane; jednak badacze zostali poinstruowani, aby nie wprowadzać leczenia otwartymi beta-blokerami. Analiza statystyczna
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była zgon z dowolnej przyczyny, a połączone ryzyko zgonu lub hospitalizacji z jakiegokolwiek powodu było jednym z czterech wcześniej określonych drugoplanowych punktów końcowych. Skumulowane krzywe przeżycia dla obu punktów końcowych skonstruowano metodą Kaplana-Meiera, 17, a różnice między krzywymi przetestowano pod względem istotności przy użyciu statystyk log-rank. Modele regresji proporcjonalnego hazardu Coxa wykorzystano do oszacowania współczynników ryzyka i 95-procentowych przedziałów ufności18. Analizy obejmowały wszystkich pacjentów z randomizacją, a wszystkie zdarzenia przypisano pierwotnej losowo przydzielonej grupie pacjentów (zgodnie z zasadą zamiaru leczenia). ). Dane dotyczące pacjentów poddanych przeszczepowi serca były cenzurowane w momencie przeszczepu, a hospitalizacje trwające krócej niż 24 godziny, a także te, które służyły wyłącznie zapewnieniu zakwaterowania pacjentowi, nie zostały uwzględnione.
Wielkość próby oszacowano na podstawie następujących założeń: roczna śmiertelność w grupie placebo wynosiłaby 28% 19; ryzyko śmierci zostanie zmienione o 20 procent w wyniku leczenia karwedilolem; i badanie miałoby 90 procent mocy (dwustronne . = 0,05), aby wykryć znaczącą różnicę między grupami leczenia. Ponieważ uznano, że oszacowanie wskaźnika zdarzeń może być zbyt wysokie, próbę zaplanowano tak, aby kontynuować aż do 900 zgonów.
Niezależna rada monitorująca dane i bezpieczeństwo została przygotowana prospektywnie na początku badania; Rada ta okresowo przeglądała niezaślepione wyniki i była uprawniona do zalecenia wcześniejszego zakończenia badania, jeśli zaobserwował wpływ leczenia na przeżycie, który przekroczył wcześniej określone granice. Aby zabezpieczyć się przed zwiększeniem fałszywie dodatniego poziomu błędu przy wielokrotnych analizach pośrednich, użyliśmy skróconej granicy typu O Brien-Fleming, 20 obliczonej przy użyciu procedury Lan-DeMets.
Wpływ karwedilolu na przeżywalność i łączne ryzyko zgonu lub hospitalizacji oceniano w podgrupach określonych przez sześć podstawowych zmiennych liniowych: wiek (<65 vs. .65 lat); seks; frakcja wyrzutowa lewej komory (<20 vs .20 procent); przyczyna niewydolności serca (kardiomiopatia niedokrwienna vs. niedokrwienna); położenie centrum badań (Ameryka Północna lub Południowa kontra [podobne: ortodoncja gliwice, wciągnięta błona bębenkowa, olx radzyń podlaski ] [więcej w: ortodonta kościerzyna, aparat ortodontyczny przed i po, olx radzyń podlaski ]